Tulp op de Akker van de Toekomst

Over Akker van de Toekomst

De Akker van de Toekomst heeft als doel om te experimenteren met maatregelen die leiden tot zo min mogelijk middelengebruik en kunstmest, minder water, minder fossiele brandstof en meer ruimte voor biodiversiteit. Hierbij wordt gestreefd naar een gelijkblijvend economisch resultaat. De Akker van de Toekomst is geen proefbedrijf, maar een demonstratiebedrijf. We willen hier laten zien wat mogelijk wel en niet kan. Door ook eerlijk te zijn in wat minder goed uitpakt wil de Akker van de Toekomst een betrouwbare inspiratiebron zijn voor bedrijven in de omgeving. Sinds 2022-2023 zijn tulpen een onderdeel van het bouwplan.

Op de Akker van de Toekomst wordt gebruik gemaakt van de LF20, een geautomatiseerde machine die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Zo wordt de LF20 ingezet voor zaaien, maar ook voor rollen, eggen, schoffelen, meststoffen verstrooien en spuiten. Omdat de robot volledig geautomatiseerd is kan dit in de toekomst voor de akkerbouw veel arbeid schelen. Ook kan de machine ’s nachts doorwerken wat zorgt voor een grote tijdbesparing. Door het gebruik van deze lichte machine en door het rijpadensysteem verbetert de lucht en waterhuishouding in de grond en zijn structuurherstellende maatregelen zoals diepe grondbewerking niet meer nodig.

Perceelgrootte:                         1 ha

Grondsoort:                             zavel

Afslibbaarheid:                         24%

Systeem:                                  vaste rijpaden, bedden van 3 meter /1.50 meter

Strokenteelt:                            Gewasstroken van 9 meter breed wisselen elkaar af

Teeltplan Tulp 2023-2024

Areaal

25 are

14 bedden van 1,575m breed (de helft van 3,15m) en 110 meter lang

 

Voorvrucht

De tulpen komen na de pootaardappelen (25 are) en 1 bed van 3,15m heeft als voorvrucht kruidenrijk grasklaver gehad. Na de pootaardappelen is een mengsel van gele mosterd en rogge ingezaaid. De Strong Gold komt na de pootaardappelen. De tulpen komen na de pootaardappelen. hetgeen niet representatief voor de praktijk is; dit wordt normaal niet gedaan i.v.m. opslag van aardappelen in de tulpen. We doen dit nu wel om de kans te benutten om dit laatste jaar op de AvdT zoveel mogelijk ervaringen op te doen met deze experimentele/uitdagende manier van tulpen telen

 

Rassenkeuze

Strong Love

  • Laatbloeiend
  • Virusgevoelig en lastig te selecteren
  • Niet bijzonder gevoelig voor fusarium

Kung Fu

  • Vroegbloeiend
  • Niet virusgevoelig
  • Gemiddelde gevoeligheid voor Fusarium

Grondbewerking

Voorafgaand aan het planten wordt de grond met een spitmachine en rotoreg bewerkt. Meer is niet nodig vanwege de relatief goede structuur na de oogst van de aardappel die volledig vanuit de rijpaden plaatsvindt.

 

Bolontsmetting

De bollen worden ontsmet tegen schimmels met een mix van Rudis en Serenade.

 

Planten

  • De tulpen worden in netten geteeld, op bedden van 1.50m
  • Het planten vindt plaats met gangbare trekker en plantmachine, hiervoor wordt loonbedrijf AgroVision ingeschakeld.
  • We gebruiken plantgoed met bolmaat 6/8. Hetzelfde plantgoed wordt ook door Balk Bloembollen geplant, om een vergelijking te kunnen maken.
  • De bollen worden niet voor 10 november geplant. Dit om problemen met fusariumontwikkeling door warme grond te voorkomen. Uiteindelijk is dat 18 december geworden
  • Ook toen was het nog best nattig, temeer daar de grond best luchtig was en daardoor meer vocht vasthield. Dat heeft dan tot gevolg dat met name de sporen behoorlijk zijn samengeperst wat zich uitte in water in de sporen na elke keer regen

Na het planten

  • Na het planten wordt er een mengsel van rogge en winterveldbonen ingezaaid. Niet gebeurd Deze worden voor opkomst in januari doodgespoten, met uitzondering van de paden. Het doodspuiten gebeurt met Roundup.
  • In de paden laten we de rogge en veldbonen staan, om zo mogelijk een gunstiger microklimaat te generen. De tulpen worden op deze manier hopelijk minder blootgesteld aan harde wind en felle zon. En mogelijk zullen de luizen zich focussen op de veldbonen en de tulpen met rust laten. Ook zullen natuurlijke vijanden wellicht beter of eerder tot ontwikkeling komen.

 

Biodiversiteitsmaatregelen

  • In de paadjes laten we zoals hierboven genoemd de rogge en veldbonen staan Niet dus
  • Op de kopakker staat een mengsel van grasklaver met wat kruiden

 

Bemesting

  • We willen op het begin eigenlijk niet te veel bemesten, zodat de plant gestimuleerd wordt om zelf actief op zoek te gaan naar al aanwezige nutriënten in samenwerking met het bodemleven. Anderzijds hebben tulpen al in de winter/vroege voorjaar (veel) voeding nodig en dan is het bodemleven mogelijk nog niet actief genoeg. Daarom kiezen we er toch voor om in oktober kippenmestkorrels te strooien over de groenbemester (rogge/gele mosterd)  1500 kg/ha kippenmestkorrels (4-3-3)
  • Daarnaast hebben we ook vanwege de enorme hoeveelheid neerslag besloten om met ureum bij te bemesten.
  • We bemesten bij met Vitalosol Gold en Nutrino Pro, waarbij de plantsapanalyses worden gebruikt om eea te volgen
  • Nutrino Pro is een gewasveilige en zeer efficiënte bladstikstof met gecontroleerde afgifte. Naast stikstof bevat het ook magnesium en zwavel plus twee complementaire biostimulanten: pidolzuur en R100® voor verbeterde efficiëntie van nutriëntengebruik.
  • Vitalosol Gold is een bladmeststof met mangaan, koper en zwavel.

 

Watergift

  • Zo efficiënt mogelijk met water omgaan is een doel dat we onszelf stellen. Om deze reden kiezen we voor irrigatie d.m.v. druppelirrigatie. Met druppelirrigatie kun je de grond koel en nat houden zonder dat het gewas nat wordt, hierdoor verwachten we minder problemen met vuur
  • We maken gebruik van driptape dat we op 3 cm diepte leggen, het oppervlakkige leggen hiervan is wel wat werk; idem geldt voor weghalen
  • We hebben vanwege de voortdurende nattigheid deze driptape pas in februari kunnen leggen

 

Onkruid

  • Zoals genoemd spuiten we in jan/feb met bodemherbiciden. We kiezen voor een lagere dosering voor een lagere milieubelasting.
  • We gaan uit van het principe dat een klein beetje onkruid niet verkeerd hoeft te zijn, aangezien het ook natuurlijke vijanden aantrekt en tot meer biodiversiteit leidt. Als het maar niet teveel concurreert met de tulpen, als het in combinatie met de nettenteelt maar niet tot problemen leidt met rooien en als het onkruid maar niet tot zaadontwikkeling komt. Als het onkruid rijp zaad dreigt te gaan produceren, gaan we maaien en zo mogelijk afvoeren en composteren.
 • Idee voor pilot: Inzetten van de onkruidrobot van Andela? Peter Leijten probeert of hij deze komend jaar bij wijze van experiment in kan zetten in zijn biologische tulpen. Mogelijk is de robot van Profytodsd ook praktijkrijp voor toepassing in tulpen, maar dat is nog niet zeker. Gaat dit jaar niet door.

 

Virus

  • We proberen het nitraatgehalte laag te houden door in zijn totaliteit minder stikstof te geven. Zie bemesting.
  • We passen tijdige en strenge selectie toe, we overwegen om dit te doen naar het advies van Ineke Stijger van de WUR: de tulpen afsnijden en het snijvlak aanstippen met roundup
  • We laten veldbonen en rogge staan in de paadjes in de hoop dat de luizen dat een aantrekkelijker alternatief vinden en dat die tijdig natuurlijke vijanden aantrekken. Niet aan de orde dit jaar
  • Om een beeld te hebben van de virusontwikkeling sturen we in oktober (vlak voor het planten) en na de oogst monsters op voor analyse
  • Tijdens de teelt wordt er gespoten met Aloë Leaf en Folisec, wat een plantversterkende werking heeft.
  • We bezien op basis van waarneming en weersomstandigheden of het spuiten van luisdoders aan de orde moet zijn

 

Botrytis (vuur)

  • Tijdens de teelt wordt er gespoten met o.a Aloë Leaf en Vitalosol Gold, wat ook een plantversterkende werking heeft en dus indirect tegen botrytis kan werken.

Fusarium (zuur)

  • We planten niet voor 10 november om problemen met fusarium te voorkomen
  • Plantgoed ontsmetten we met een mix van Serenade en Rudis

Galmijt

  • Galmijt bestrijden we met het spuiten van Movento na de bloei.
  • Mogelijk kan ULO/CATT behandeling in de toekomst een oplossing zijn.

 

Rooien

  • Er wordt gerooid met gangbare trekker-rooimachine; hiervoor schakelen we AgroVision weer in. Belangrijk hierin is dat afzet van kisten alleen op de kopakkers Dus geen overbodige transporten van kisten door het veld.

 

Na de oogst

  • Suggestie Frank Kreuk: Haal tijdens het sorteren er af en toe een gaasbak of leliekrat uit en zet deze weg voor beoordeling eind september. Tijdens het sorteren valt het zuur vaak nog mee maar later word je vaak verrast. Dan ook de huidkwaliteit vergelijken. Wel of geen Securo in het bad pikt hij er vrijwel altijd uit.
  • Suggestie Sjoerd van Vilsteren: kijk naar het effect in de broeierij, vergelijk de bollen van de Akker van de Toekomst met die van Balk Bloembollen

Inzet middelen

We gaan een heel “groen” middelenpakket inzetten tegen onkruid, ziekten en plagen en voor een betere groei, ontwikkeling en plantweerbaarheid. De totale milieubelastingspunten per hectare zou dan uitkomen op 317 (34 water, 202 bodem en 81 grondwater). Dit is zo ongeveer 18% van wat we als gebruikelijk beschouwen.

 

Ideeën, vragen en wensen voor de toekomst

 

Irrigatie

 • In feite zou druppelirrigatie 20-25cm diep (misschien zelfs 30 cm; we weten de effecten nog niet; zeer de moeite waard om uit te zoeken; zou de intrede van driptape aanzienlijk acceptabeler kunnen maken: veel goedkoper, nauwelijks afvalproblematiek) onder de grond optimaler omdat je daarmee de capillaire werking op gang krijgt
 • Mogelijk kun je in de toekomst beter gebruik maken van een harde buis, of het meerollen met het net.
 • Bij Jeroen Schutte komt er komend jaar een proef met dripirrigatie in de tulpen.

 

Onkruid

 • Op dit moment is er nog geen gangbare mechanisatie voor mechanische onkruidbestrijding, mogelijk zou de onkruidrobot van Paul Andela hiervoor kunnen worden ingezet. De spotsprayer (in febr/mrt) lijkt ook een goede methode, maar wordt nog niet toegepast in tulp.
 • Idee: Binnen het bed op 3 a 4 rijtjes planten zodat je met een machine kunt schoffelen
 • Idee: Spuiten van iets van cellulose vlak voor opkomst
 • Idee: Toedekken met compost of restproducten om bodem te bedekken en mogelijk eerder op te warmen, bijvoorbeeld afbreekbaar zwart plastic van maiszetmeel?

 

Virus

 • Vraag: Is luis wel de grootste/enige overdrager van virus? Is het bodemleven hier niet ook deels voor verantwoordelijk? Je ziet nooit een luis in tulpen? Opmerking Sjoerd van Vilsteren: voor TBV is luis de enige overdrager, voor TVX geldt dat het in de bodem achterblijft.
 • Eventueel brandnetelgier toepassen