Ruim 3 jaar geleden is een initiatief ontstaan vanuit de stichting Future Food Production (FFP) om de onontkoombare transitie die de landbouw (gewild? opgelegd? noodzakelijk?) zal door gaan maken te (helpen) versnellen. FFP is een stichting die het liefst dingen uitvoert ipv oeverloos te praten/overleggen. We hebben een plan geschreven en daarmee een fundament gecreëerd voor de financiering en investering. Daarna kon het project Akker van de Toekomst (AvdT) van start.

De doelstellingen op de AvdT liggen op een vrij hoog niveau (zie https://www.akkervandetoekomst.nl/onze-akker/ ); wellicht nu nog een te hoog niveau om de reguliere landbouwwereld aan te spreken. Na een 3-tal jaar ervaring opgedaan te hebben is geconcludeerd dat we het project AvdT graag willen verbreden.

Daarbij zien we het volgende voor ogen:

We zoeken een 5 tot 10-tal akkerbouwers die de doelen, die in het aangenomen Farm-to-Fork-beleid zijn opgenomen voor 2030, al de komende jaren willen gaan toepassen op een deel van hun bedrijf.

Heel praktisch hebben we deze als volgt vertaald:

  1. Op peil houden van inkomensmogelijkheid
  2. Een bijdrage leveren aan bodiversiteitsherstel in de context van een akkerbouwbedrijf
  3. Een bijdrage leveren aan CO2-uitstootvermindering en koolstofvastlegging
  4. Het terugbrengen van de afhankelijkheid van externe inputs + stappen zetten inzake een aantal milieu gerelateerde doelen

De uitwerking van laatstgenoemd punt ziet er als volgt uit:

  1. Terugbrengen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen met 50%
  2. Het minimaliseren van het gebruik van P en K in kunstmestvorm
  3. Terugbrengen van de inzet van kunstmest-N naar max 75kgN/ha/jr
  4. Het realiseren van een drainwater-N-content van max 50 mgNO3/liter (de drinkwaternorm)
  5. Het aanzienlijk besparen op “extern” watergebruik (> 30%)
  6. Het verlagen van de inzet van fossiele brandstof (>30%)

Ad a: dit is tov het zg “normale” gebruik zoals vastgelegd in de KWIN

Ad b en c: bemestingen met circulaire meststoffen (zoals dierlijke mest) zijn gewoon mogelijk

Ad d:  dit klinkt hoogdravend maar is op kleihoudende gronden meestal geen grote opgave

Natuurlijk is het ene jaar het andere niet en dus gaan de doelen ook met die flexibiliteit bekeken worden. Bovendien is er sprake van een noodzakelijk groeiproces en daar nemen we ook tijd voor.

We dagen je uit met deze projectvorm mee te doen. Dit jaar zoeken we naar 5 à 10 deelnemers.

Onze formele vraag is of je op korte termijn wil aangeven of je geïnteresseerd ben om mee te doen.

Het idee is dat we deze winter een aanvang maken met planvorming toegespitst op je eigen bedrijf.

Als je vragen hebt, stel ze gerust!

Digni van den Dries (mob: 0642 244471.  Email: digni@solcon.nl)