Hoe een project uit de Noordoostpolder zijn steentje bijdraagt aan de landbouwinnovatie.

 

“Het moet anders in de landbouw”, een veelgehoorde zin waarmee landbouwers  geconfronteerd worden. Een zin die vooral uitgesproken wordt door mensen die afkomstig zijn uit de agrarische sector. 

 

Zijn de kritieken terecht?

“Het moet anders” suggereert dat er sprake is van grote opgaven in de sector. Zaken als fossiel brandstofgebruik, hoge bemestingshoeveelheden en issues zoals bodemdichting, watervervuiling, verminderde biodiversiteit geven aan dat verbetering wel nodig is. En dan hebben we het alleen nog maar over de plantaardige landbouw. De vraag is echter hoe deze problemen aangepakt moeten worden.

 

Hervorming is nodig

Het ontkennen van deze opgaven is niet meer mogelijk. Ook de wetenschap heeft deze thema’s geregeld beschouwd en op grand daarvan lijkt hervorming van de landbouw onontkoombaar. Politieke en maatschappelijke bewegingen hebben de richting van plannen om verbetering te kunnen realiseren geformuleerd. Onder andere het Deltaplan Biodiversiteit en de kringlooplandbouw  zoals geformuleerd door LNV vallen hieronder. Ook/zelfs?? Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) spreekt zich uit dat Nederland zich verder moet ontwikkelen als mondiale koploper gezond telen. 

 

Duidelijkheid ver te zoeken

Helaas geven deze plannen maar nauwelijks houvast aan akkerbouwers over wat ze nu werkelijk moeten veranderen. Agrariërs worden geconfronteerd met oplossingen die niks anders bieden dan een vage richting. Er wordt geen duidelijkheid gegeven over waar de landbouwsector nu exact staat ten opzichte van de problemen, laat staan waar het precies en in welk tempo naar toe moet.

 

Akker van de Toekomst

Dat heeft er bij ons, stichting Future Food Production, toe geleid dat we aan de slag zijn gegaan met het stellen van een heldere set aan concrete doelen die focus leggen op wat we voor het gemak “kringloopakkerbouw” noemen. Het idee achter deze doelen is helderheid voor de akkerbouwers. Deze doelen vormen ook de basis voor een heel concreet project waar we op een stuk land in de Noordoostpolder feitelijk een landbouwbedrijf vormgeven. Dit bedrijf noemen wij de “Akker van de Toekomst”. 

Innovatie

De eerder genoemde doelen waar Akker van de Toekomst zich mee bezig houdt bestaan onder andere uit een minimaal gebruik van gewassenbeschermingsmiddelen (90% vermindering), geen kunstmest behoudens een minimaal gebruik van stikstof in die vorm, een laag watergebruik door gebruik van druppelirrigatie (80% vermindering) en nog veel meer. De (9) doelstellingen worden gerealiseerd door een grote hoeveelheid innovatie op de akker, zowel in het groeiproces als qua apparatuur/mechanisatie. Het project levert ook nog een bijdrage aan een vegetarisch voedingspatroon. 

 

Toekomstperspectief

Met de Akker van de Toekomst  leveren we een praktische bijdrage aan de gewenste transitie van de plantaardige landbouw. Wij ontwikkelen duurzame innovaties in de praktijk en hopen daarmee toekomstperspectief te bieden aan de akkerbouw sector.

trekker op het land